FMC Gate Valve

Oleh: PT. Surya Terang Pratama  30/01/2010
Kata kunci: valve

FMC Gate valve connection RF Flange.
Size : 2-1/ 16" , 3-1/ 8" , 4-1/ 16" .
Pressure : 2000 Psi , 3000 Psi , 5000 Psi.

Kata kunci: valve